Michał Karp

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie

Strona główna

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.Komornik realizuje zadania państwa i jest wyposażony w państwowe imperium w zakresie wykonywania orzeczeń w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Właściwość terytorialna

Według art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik tj. Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. Rewir ten obejmuje dzielnice: Mokotów, Ursynów i Wilanów w Warszawie.

Ponadto

Zgodnie z art. 8 ust. 5 wskazanej ustawy wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (ust. 6).

Zadania komornika

  1. Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne (np. eksmisja, wydanie nieruchomości, wydanie rzeczy ruchomej) oraz o zabezpieczenie roszczeń.
  2. Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
  3. Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
  4. Doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.
  5. Na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
  6. Weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Systemy informatyczne

Kancelaria korzysta z najnowszych systemów informatycznych. Należą do nich:

EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze

E-ZUS – elektroniczny urząd podawczy ZUS

OGNIVO – elektroniczne zapytania do banków o rachunki dłużnika

Uwaga na oszustów!

W związku z informacjami o oszustwach informuję, iż tutejszy komornik nie dodaje ogłoszeń na portalu tablica.pl